politechnika poznanska

Klauzula informacyjna

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska,
  pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl, 
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą oraz zleceniobiorcą  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i rozliczenia zawartej umowy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO). Mogą zostać przekazane jedynie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dokumentacja osób zawierających umowę z Politechniką Poznańską w szczególności dotycząca okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę (oraz inne dokumenty,
  na podstawie których nastąpiło ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty), przechowywana będzie przez się okres 50 lat licząc od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u płatnika – art. 125 a ust. 4 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, gdy ma to zastosowanie również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy cywilno – prawnej.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Formularz kontaktowy

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas lub zadzwoń 508 342 563

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych Polityka Prywatności

  Organizacja i Zarządzanie Produkcją - studia podyplomowe Politechnika Poznańska

  Politechnika Poznańska
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  ul. Piotrowo 3
  61-138 Poznań

  Projekt i realizacja: BoostWeb.pl